-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

My Love To You Will Never Change - 我对你的爱永不变kāi

le5
我的
wǒ de5

ěr
我的
wǒ de5

yǎn
我的
wǒ de5

zuǐ

jiāng
称颂
chēng sòng


dào
永远
yǒng yuǎn


de5
意念
yì niàn

gāo

guò
我的
wǒ de5
思想
sī xiǎng


tóng

tiān

gāo

guò


quán


dōu

yāo

lái
赞美
zàn měi


跪拜
guì bài

面前
miàn qián
称颂
chēng sòng


shān

suī
动摇
dòng yáo


suī
改变
gǎi biàn


duì


de5

ài
永不
yǒng bú

biàn

shān

suī
动摇
dòng yáo


suī
改变
gǎi biàn


duì


de5

ài
永不
yǒng bú

biàn

biànto change
称颂chēng sòngpraise
de5of
earth
动摇dòng yáowaver
dōuall
duìcouple
ěrear
改变gǎi biànto change
gāosurname Gao
跪拜guì bàito kowtow
guòaction
jiāng(will, shall, "future tense")
kāito open
面前miàn qiánin front of
quánall
as
shānmountain
思想sī xiǎngthought
suīalthough
tiānday
tónglike
我的wǒ de5my
yǎneye
意念yì niànidea
永不yǒng búnever
永远yǒng yuǎnforever
赞美zàn měiadmire
zuǐmouth

(C) Copyright 2004-2014