-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

In God's Love - 在主爱中

清晨
qīng chén
朝阳
cháo yáng
天空
tiān kōng
照耀
zhào yào
仿
fǎng


duì

微微
wēi wēi

xiào

zhèn

zhèn
微风
wēi fēng
徐徐
xú xú

chuī

sòng

xiāo

yáo
自在
zì zai5
白云
bái yún

piāo

niǎo

花香
huā xiāng
绿草
lu:4 cǎo


yīn

qīng

chūn
时光
shí guāng

duō
美好
měi hǎo

jǐn

qíng

huān

chàng

jǐn

qíng

huān

xiào

fán

nǎo
全都
quán dōu
不见了
bù jiàn le5

zài
基督
jī dū

享受
xiǎng shòu

zhǔ

ài


yóu
奔放
bēn fàng

开怀
kāi huái

shì

shàng
没有
méi yǒu
任何
rèn hé
事物
shì wù

néng
隔绝
gé jué

shén

de5

ài

zài
基督
jī dū

享受
xiǎng shòu

zhǔ

ài


yóu
奔放
bēn fàng

开怀
kāi huái


yāo
赞美
zàn měi


yāo
歌颂
gē sòng

zào

zhǔ

de5
奇妙
qí miào

ài

白云bái yúnBaiyun district of Guiyang city 貴陽市|贵阳市[Gui4 yan
奔放bēn fàngbold and unrestrained
不见了bù jiàn le5disappear
chàngsing
朝阳cháo yángChaoyang district in east and northeast Beijing, a county le
chuīto blow
chūnspring (time)
de5of
duìcouple
duōmany
fánto feel vexed
仿fǎngto imitate
Buddha
歌颂gē sòngsing the praises of
隔绝gé juéisolated (from the world)
花香huā xiāngfragrance of flowers
huānjoyous
基督jī dūChrist
jǐnto the utmost
开怀kāi huáito one's heart's content
happy
inside
绿草lu:4 cǎogreen grass
美好měi hǎohappy
nǎoto get angry
néngcan
niǎobird
piāoto float
奇妙qí miàofantastic
qīngnature's color
清晨qīng chénearly morning
qíngfeeling
全都quán dōuall
任何rèn héany
as
shénGod
时光shí guāngtime
shìlife
事物shì wùthing
sòngto deliver
天空tiān kōngsky
微风wēi fēngbreeze
微微wēi wēislight
享受xiǎng shòuto enjoy (rights, benefits etc)
xiāoleisurely
xiàolaugh
徐徐xú xúslowly
yáodistant
yīnSkimmia japonica
yóuto follow
dialect
赞美zàn měiadmire
zàoto make
照耀zhào yàoshine
zhèndisposition of troops
zhǔto own
from
自在zì zai5free

(C) Copyright 2004-2014