-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Mind is on earthly things - 以地上的事为念


shén

zào

le5

rén

jiāng
智慧
zhì huì

能力
néng lì
赐给
cì gěi

rén

wéi

de5

shì

ràng

rén

ài

shén


ài

rén

dàn

shì

rén

yòng
自己
zì jǐ

de5
智慧
zhì huì

能力
néng lì
得到
dé dào

le5
许多
xǔ duō
东西
dōng xī

ér
忘记
wàng jì

le5
这位
zhè wèi

shén

ér

qiě
天天
tiān tiān
想到
xiǎng dào

de5

shì
:“


hái

yāo
更多
gèng duō

zài

duō
一点点
yī diǎn diǎn
…”

zhí

dào

yǒu
一天
yī tiān

rén
发现
fā xiàn
自己
zì jǐ
得到
dé dào

le5

hěn

duō

què

yòu
好象
hǎo xiàng
失去
shī qù

le5

hěn

duō

qīn

ài

de5
朋友
péng you5

心中
xīn zhōng

充满
chōng mǎn

le5
地上
dì shang5

de5

shì

?wéi
得到
dé dào

hěn

duō
钱、

hěn

gāo

de5
地位
dì wèi

ér
生活
shēng huó

?

得到
dé dào

le5

?

得到
dé dào

le5

duō
少?

yòu
失去
shī qù

le5

duō
少?


de5

xīn
真正
zhēn zhèng
满足
mǎn zú

le5

?

qǐng


xiǎng


xiǎng
这个
zhè ge5
问题
wèn tí

充满chōng mǎnfull of
赐给cì gěito bestow
dànbut
得到dé dàoto get
de5of
地上dì shang5on the ground
地位dì wèiposition
东西dōng xīeast and west
duōmany
érand
发现fā xiànto find
gāosurname Gao
更多gèng duōmore
好象hǎo xiàngseem
hěn(adverb of degree)
jiāng(will, shall, "future tense")
see 嗎啡|吗啡, morphine
满足mǎn zúto satisfy
能力néng lìcapability
朋友péng you5friend
qiěfurther
qīnparent
qǐngto ask
quèbut
ràngto yield
shénGod
生活shēng huólife
失去shī qùto lose
shìmatter
天天tiān tiānevery day
忘记wàng jìto forget
wéias (in the capacity of)
问题wèn tíquestion
xiǎngto think
想到xiǎng dàoto think of
xīnheart
心中xīn zhōngcentral point
许多xǔ duōmany
also
一点点yī diǎn diǎna little bit
一天yī tiānone day
yǒuto have
yòu(once) again
zàiagain
zàoto make
这个zhè ge5this
这位zhè wèithis (person)
真正zhēn zhènggenuine
zhístraight
智慧zhì huìwisdom

(C) Copyright 2004-2014