-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Hearts full of evil idea - 心中充满恶念


dāng

rén
忘记
wàng jì

shén
离开
lí kāi

shén
的时候
de5 shí hòu

rén

de5

xīn

jiù
渐渐
jiàn jiàn
变坏
biàn huài

le5


men5

xīn

yǒu
很多
hěn duō
不好
bù hǎo

de5
念头
niàn tou5
使
shǐ


men5
得罪
dé zuì

le5

shén

得罪
dé zuì

le5

rén

shèng

jīng

chèn
这个
zhè ge5

wéi

zuì

zuì

de5
结局
jié jú

yòu
如何
rú hé

ne5
?

zuì
使
shǐ

rén
失去
shī qù

le5

shén

de5
祝福
zhù fú

使
shǐ

rén
失去
shī qù

le5
生命
shēng mìng
平安
píng ān

变坏biàn huàito get worse
不好bù hǎono good
chènbalanced
dāngto be
得罪dé zuìto offend sb
de5of
的时候de5 shí hòuwhen
很多hěn duōvery many
渐渐jiàn jiàngradually
结局jié júconclusion
jīngclassics
离开lí kāito depart
念头niàn tou5thought
平安píng ānsafe and sound
如何rú héhow
shénGod
生命shēng mìnglife
shèngholy
失去shī qùto lose
使shǐto make
忘记wàng jìto forget
wéias (in the capacity of)
xīnheart
also
yǒuto have
yòu(once) again
这个zhè ge5this
祝福zhù fúblessings
zuìguilt

(C) Copyright 2004-2014