-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

The outcome of the crime is dead - 罪的结局是死

圣经
shèng jīng
告诉
gào su5
我们
wǒ men5

zuì

de5
结局
jié jú
就是
jiù shìguǒ

yǒu
一个人
yī gè rén


shā

le5

rén

yāo

bèi

pàn


yīn

wéi


zuì

le5
我们
wǒ men5

yǒu

shā

rén
所以
suǒ yǐ
我们
wǒ men5

yǒu

zuì

shì

?

dàn

shì

zài

shén

de5
眼中
yǎn zhōng

dāng
我们
wǒ men5

hèn

rén
就是
jiù shì

shā

rén

le5

ruò

shì
心中
xīn zhōng

yǒu
不好
bù hǎo

de5
念头
niàn tou5
就是
jiù shì

zuì

le5
所以
suǒ yǐ

yǒu
一个人
yī gè rén

néng

shuō
:“


yǒu

zuì
”。
所以
suǒ yǐshì
我们
wǒ men5
一个人
yī gè rén
共同
gòng tóng

de5
结局
jié jú
圣经
shèng jīng

这样
zhè yàng
告诉
gào su5
我们
wǒ men5

rén

rén

dōu

yǒu
qiě

yǒu

pàn


shì


cháng
什么样
shén me5 yàng

de5

pàn
?
我们
wǒ men5

yòu

jiāng


面对
miàn duì

ne5
?

bèiby (indicates passive-voice sentences or clauses)
不好bù hǎono good
chángthreshing floor
dànbut
dāngto be
de5of
dōuall
告诉gào su5to tell
共同gòng tóngcommon
guǒfruit
hènto hate
jiāng(will, shall, "future tense")
结局jié júconclusion
see 嗎啡|吗啡, morphine
面对miàn duìto confront
néngcan
念头niàn tou5thought
pànto judge
qiěfurther
as
ruòto seem
shāto kill
shénGod
什么样shén me5 yàngwhat kind?
圣经shèng jīngHoly Bible
to die
所以suǒ yǐtherefore
wéias (in the capacity of)
心中xīn zhōngcentral point
眼中yǎn zhōngin one's eyes
also
一个人yī gè rénalone
yīncause
yǒuto have
yòu(once) again
这样zhè yàngthis (kind of, sort of)
zuìguilt

(C) Copyright 2004-2014