-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Christ come to earth to save people - 基督降世救人

当世
dāng shì

rén

huó

zài

zuì

zhōng
渐渐
jiàn jiàn
走向
zǒu xiàng
死亡
sǐ wáng
的时候
de5 shí hòu

shén
没有
méi yǒu
忘记
wàng jì
我们
wǒ men5

还是
hái shì

ài
我们
wǒ men5

xiàng
父亲
fù qīn

ài
孩子
hái zi5
一样
yī yàng

不要
bù yào
我们
wǒ men5


zài

zuì

zhōng

suǒ


ràng


de5
儿子
ér zi5

dào
世上
shì shàng

lái

jiù
我们
wǒ men5

shèng

jīng

shàng

shuō


yāo

jiāng
自己
zì jǐ

de5
百姓
bǎi xìng

cōng

zuì


jiù

lái
。”háng

le5
很多
hěn duō

shén
迹,


hǎo

le5
许多
xǔ duō

rén

bìng

qiě

jiào

rén

cōnghuó

ràng
我们
wǒ men5
知道
zhī dao5


zhēn

de5

shì

shàng

de5
儿子
ér zi5shuō
:“


lái

shì

yāo
寻找
xún zhǎo

jiù

shī

sāng

de5

rén
。”

shì

de5lái

guò

le5

jīn

tiān

还是
hái shì

zài
寻找
xún zhǎo


hái

yāo

jiù
!

百姓bǎi xìngcommon people
bìngand
cōnglax
当世dāng shìthe present age
de5of
的时候de5 shí hòuwhen
儿子ér zi5son
父亲fù qīnfather
guòaction
还是hái shìor
孩子hái zi5child
hánga row
很多hěn duōvery many
huóto live
渐渐jiàn jiàngradually
jiāng(will, shall, "future tense")
jiàoto call
jīntoday
jīngclassics
jiùto save
inside
qiěfurther
ràngto yield
sāngmourning
shénGod
shèngholy
shīto lose
世上shì shàngon earth
to die
死亡sǐ wángdeath
revive
suǒactually
tiānday
忘记wàng jìto forget
xiàngelephant
许多xǔ duōmany
寻找xún zhǎoto seek
(phonetic ye)
medical
一样yī yàngsame
abbr. for Israel 以色列[Yi3 se4 lie4]
zhēnreally
知道zhī dao5know
zhōngwithin
走向zǒu xiàngtrend
zuìguilt

(C) Copyright 2004-2014