-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Christ died for man - 基督为人受死

圣经
shèng jīng

shàng

shuō

shén

ài
世人
shì rén
甚至
shèn zhì

jiāng


de5
独生
dú shēng

赐给
cì gěi

们,

jiào
一切
yī qiè

xìn


de5


zhì
灭亡
miè wáng

fǎn

永生
yǒng shēng
。”
世人
shì rén

dōu

fàn

le5

zuì
耶稣
yē sū
基督
jī dū

wéi

le5
拯救
zhěng jiù
世人
shì rén

bèi

dīng

zài
十字架
shí zì jià

shàng
流出
liú chū

le5

bǎo

xuè


de5

xuè

jìng

le5
我们
wǒ men5

de5

zuì

我们
wǒ men5
一切
yī qiè

de5

义。

yīn

xìn

我们
wǒ men5

de5

zuì


le5
赦免
shè miǎn

qīn

ài

de5
朋友
péng you5
耶稣
yē sū

wéi
我们
wǒ men5

ér


chéng

wéi
我们
wǒ men5

de5
救主
jiù zhǔ

zhè

shì

shì

shàng

zuì
伟大
wěi dà

de5

ài

zuì
奇妙
qí miào

de5
救恩
jiù ēn

zuì
完全
wán quán

de5
福音
fú yīn

bǎoa jewel or gem
bèiby (indicates passive-voice sentences or clauses)
chéngfinish
赐给cì gěito bestow
to obtain
de5of
dīngnail
dōuall
独生dú shēnga single birth
érand
fǎncontrary
fànto violate
福音fú yīngospel
基督jī dūChrist
jiāng(will, shall, "future tense")
jiàoto call
jìngclean
救恩jiù ēnsalvation
救主jiù zhǔSavior
流出liú chūto flow out
灭亡miè wángto destroy
朋友péng you5friend
奇妙qí miàofantastic
qīnparent
赦免shè miǎnremit
shénGod
甚至shèn zhìeven
圣经shèng jīngHoly Bible
十字架shí zì jiàcross
shìlife
世人shì rén(common) people
to die
完全wán quáncomplete
wéias (in the capacity of)
伟大wěi dàgreat
xìnletter
xuèblood
耶稣yē sūJesus
一切yī qièeverything
yīncause
永生yǒng shēngeternal life
拯救zhěng jiùto save
zhìarrive
son
zuìguilt
zuìmost

(C) Copyright 2004-2014