-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Let Praise Arise - 让赞美飞扬


zài

zhè
美丽
měi lì

de5
时刻
shí kè


men5
相聚
xiāng jù

zài


shén

de5

ài
拥抱
yōng bào

zhāo


men5

shén

de5

líng
充满
chōng mǎn

zhè


dāng
称谢
chēng xiè
进入
jìn rù


de5

mén

dāng
赞美
zàn měi
进入
jìn rù


de5

yuàn


跳舞
tiào wǔ

yáng

shēng
欢呼
huān hū

fán

yǒu
气息
qì xī

dōu

yāo
赞美
zàn měi


ràng
赞美
zàn měi

cōng
四处
sì chù

xiǎng


ràng
音符
yīn fú

zài
空中
kōng zhōng
飞舞
fēi wǔ

ràng


men5

de5

xīn

xiàng

shén
敞开
chǎng kāi

ràng
赞美
zàn měi

cōng
四处
sì chù

xiǎng


ràng
音符
yīn fú

zài
空中
kōng zhōng
飞舞
fēi wǔ

ràng


men5

de5

xīn

xiàng

shén
敞开
chǎng kāi

敞开chǎng kāiwide open
称谢chēng xièto express thanks
充满chōng mǎnfull of
cōnglax
dāngto be
de5of
earth
dōuall
fánordinary
飞舞fēi wǔto flutter
convex
欢呼huān hūcheer for
to hit
进入jìn rùto enter
空中kōng zhōngin the sky
língalert
美丽měi lìbeautiful
méngate
to rise
气息qì xībreath
ràngto yield
shénGod
shēngsound
时刻shí kèmoment
四处sì chùall over the place
跳舞tiào wǔto dance
相聚xiāng jùto meet together
xiǎngto make a sound
xiàngdirection
xīnheart
yángto raise
音符yīn fú(music) note
拥抱yōng bàoto embrace
yǒuto have
yuàncourtyard
赞美zàn měiadmire
zhāocatch

(C) Copyright 2004-2014