-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Rejoice Always - 常常喜乐

常常
cháng cháng
喜乐
xǐ lè

xiàng

zhǔ
高歌
gāo gē


lún
环境
huán jìng
如何
rú hé

gāo

shān

huò
低谷
dī gǔ

zhǔ

dōu
看顾
kàn gù

xiāng

xìn

jiù

néng

méng

常常
cháng cháng
祷告
dǎo gào
耐心
nài xīn
等候
děng hòu

zhǔ
做事
zuò shì

yǒu
定时
dìng shí

liú

lèi
撒种
sǎ zhǒng

欢呼
huān hū
收割
shōu gē

xiāng

xìn

jiù

yǒu
喜乐
xǐ lè

xià

chuí

de5

shǒu

zài

举起
jǔ qǐ

lái

fēng


de5

xīn

zài

敞开
chǎng kāi

pāo

kāi
一切
yī qiè
忧虑
yōu lu:4

xià
一切
yī qiè
重担
zhòng dàn

lái

dào

zhǔ

de5
面前
miàn qián

喜乐
xǐ lè
满怀
mǎn huái

bīng

lěng

de5

xīn

bèi

zhǔ

ài

lái
温暖
wēn nuǎn

gān


de5

líng

bèi

zhǔ

ài
充满
chōng mǎn

zhǔ

shì


de5
力量
lì liang5

zhǔ

shì


de5

gāo


yīn
幽谷
yōu gǔyǒu
耶稣
yē sū
陪伴
péi bàn
kāi

bèiby (indicates passive-voice sentences or clauses)
to close
certainly
bīngice
常常cháng chángfrequently
敞开chǎng kāiwide open
充满chōng mǎnfull of
chuíto hang (down)
祷告dǎo gàoto pray
de5of
等候děng hòuwaiting
低谷dī gǔvalley
定时dìng shífixed time
dōuall
fēngsurname Feng
good fortune
gāndry
gāosurname Gao
高歌gāo gēto sing loudly
欢呼huān hūcheer for
环境huán jìngenvironment
huòmaybe
举起jǔ qǐto heave
kāito open
看顾kàn gùwatch over
thirsty
lèitears
lěngcold
to leave
力量lì liang5power
língalert
liúto flow
road
lúnthe Analects (of Confucius)
满怀mǎn huáifull of
méngsurname Meng
面前miàn qiánin front of
耐心nài xīnpatient (adjective)
néngcan
pāoto throw
陪伴péi bànaccompany
如何rú héhow
撒种sǎ zhǒngsow seeds
shānmountain
收割shōu gēto harvest
shǒuhand
to die
温暖wēn nuǎnwarm
喜乐xǐ lèjoy
xiàdown
xiāngeach other
xiàngdirection
xīnheart
xìnletter
耶稣yē sūJesus
一切yī qièeverything
yīnsurname Yin
幽谷yōu gǔdeep valley
忧虑yōu lu:4to worry
yǒuto have
zàiagain
重担zhòng dànheavy burden
zhǔto own
做事zuò shìto work

(C) Copyright 2004-2014