-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Streams of Praise - 赞美之泉


cōng
天父
tiān fù

ér

lái

de5

ài

恩典
ēn diǎn

我们
wǒ men5
冰冷
bīng lěng

de5

xīn
溶解
róng jiě

ràng
我们
wǒ men5
献出
xiàn chū

měi

音符
yīn fúhuā

wéi
赞美
zàn měi

zhī

quán

ràng
我们
wǒ men5
张开
zhāng kāi

kǒu
举起
jǔ qǐ

shǒu

xiàng
永生
yǒng shēng

zhī

zhǔ
称谢
chēng xiè
使
shǐ
赞美
zàn měi

zhī

quán
流入
liú rù

měi


de5

xīn

to hold
冰冷bīng lěngice-cold
称谢chēng xièto express thanks
cōnglax
de5of
恩典ēn diǎnfavor
érand
individual
huāvariant of 花
举起jǔ qǐto heave
kǒumouth
流入liú rùflow into
měieach
quánfountain
ràngto yield
溶解róng jiědissolve
使shǐto make
shǒuhand
it (used for things)
天父tiān fùHeavenly Father
wéias (in the capacity of)
献出xiàn chūto offer
xiàngdirection
xīnheart
音符yīn fú(music) note
永生yǒng shēngeternal life
赞美zàn měiadmire
张开zhāng kāito stretch
zhīliterary equivalent of 的
zhǔto own

(C) Copyright 2004-2014