-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Glory of the resurrection of Christ - 基督荣耀复活


dāng
我们
wǒ men5
看见
kàn jiàn


huáng

de5

shù
长出
zhǎng chū
绿叶
lu:4 yè

lái
我们
wǒ men5
心中
xīn zhōng
就要
jiù yào
赞美
zàn měi

yīn

wéi
我们
wǒ men5
看见
kàn jiàn

le5
生命
shēng mìng

de5
奇妙
qí miào

shì

de5
生命
shēng mìng

shì


jiàn
值得
zhí de5
欢喜
huān xǐ

de5

shì


基督
jī dū

wéi
世人
shì rén

de5

zuì

bèi

dīng

zài
十字架
shí zì jià

shàng

三天
sān tiān


cōng


复活
fù huó

le5
!


基督
jī dū

cōng


复活
fù huó

胜过
shèng guò

le5

zuì
恶,
胜过
shèng guò

le5

亡,

dài

gěi
我们
wǒ men5
复活
fù huó

de5
盼望
pàn wàng

jīn

tiān
这位
zhè wèi
得胜
dé shèng

de5

zhǔ
复活
fù huó

de5

zhǔ

néng

gòu

jiāng
生命
shēng mìng

gěi
我们
wǒ men5
使
shǐ
我们
wǒ men5
不再
bù zài


亡,

fǎn

ér

yǒu
平安
píng ān

喜乐
xǐ lè

愿意
yuàn yì
接受
jiē shòu

zhè
生命
shēng mìng

?

bèiby (indicates passive-voice sentences or clauses)
不再bù zàino more
cōnglax
dàiband
dāngto be
得胜dé shèngto triumph over an opponent
de5of
(prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two et
dīngnail
érand
fǎncontrary
复活fù huóresurrection
gěito
gòuto reach
欢喜huān xǐjoyful
huángyellow
基督jī dūChrist
jiànitem
jiāng(will, shall, "future tense")
接受jiē shòuto accept
jīntoday
就要jiù yàowill
看见kàn jiànto see
dried up
inside
绿叶lu:4 yègreen leaf
see 嗎啡|吗啡, morphine
néngcan
to be afraid
盼望pàn wàngto hope for
平安píng ānsafe and sound
奇妙qí miàofantastic
三天sān tiānthree days
生命shēng mìnglife
胜过shèng guòto excel
十字架shí zì jiàcross
使shǐto make
shìmatter
世人shì rén(common) people
shùtree
to die
revive
tiānday
wéias (in the capacity of)
喜乐xǐ lèjoy
心中xīn zhōngcentral point
(phonetic ye)
yīncause
yǒuto have
(same as 歟|欤, final particle expression doubt or surpris
愿意yuàn yìto wish
赞美zàn měiadmire
长出zhǎng chūgrow out
这位zhè wèithis (person)
值得zhí de5to be worth
zhǔto own
zuìguilt

(C) Copyright 2004-2014