-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Ascension of Christ to His coming again - 基督升天再来

耶稣
yē sū
复活
fù huó
以后
yǐ hòu
在世
zài shì

shàng

yǒu
四十
sì shí

tiān


xiàng


de5
门徒
mén tú
显现
xiǎn xiàn


xiàng
许多
xǔ duō

rén
显现
xiǎn xiàn


háide5
门徒
mén tú
一起
yī qǐ
行走
xíng zǒu
一起
yī qǐ
吃饭
chī fàn

hòu

lái
耶稣
yē sū

tiān

le5

dāng
耶稣
yē sū

tiān

de5

shí
候,

yǒu

tiān
使
告诉
gào su5


de5
门徒
mén tú

shuō

怎样
zěn yàng

wǎng

tiān

shànghái

yāo
怎样
zěn yàng

zài

lái
。”
耶稣
yē sū
第一次
dì yī cì

lái

guò

zhāo

rén

de5
生活
shēng huó


huì

le5
我们
wǒ men5

de5
软弱
ruǎn ruò
,担

dāng

le5
我们
wǒ men5

de5

zuì

dàn

shì
耶稣
yē sū
第二次
dì èr cì

zài

lái

de5

shí

shì

yāo

zuò

wáng


yāo

zài
荣耀
róng yào

zhōng
降临
jiàng lín


shí
我们
wǒ men5

dōu

yāo

zhàn

zài

面前
miàn qián
接受
jiē shòu
审判
shěn pàn

qīn

ài

de5
朋友
péng you5


tiān

jiù

kuài

lái

le5

预备
yù bèi

hǎo

le5

?

吃饭chī fànto eat a meal
dànbut
dāngto be
de5of
第二次dì èr cìthe second time
第一次dì yī cìthe first time
dōuall
复活fù huóresurrection
告诉gào su5to tell
guòaction
hòuempress
huìcan
降临jiàng línto descend to
接受jiē shòuto accept
kuàirapid
see 嗎啡|吗啡, morphine
门徒mén túdisciple
面前miàn qiánin front of
朋友péng you5friend
qīnparent
荣耀róng yàohonor
软弱ruǎn ruòweak
审判shěn pàna trial
生活shēng huólife
shío'clock
body
tiānday
wángking
wǎngto go (in a direction)
显现xiǎn xiànappearance
xiàngdirection
行走xíng zǒuwalk
许多xǔ duōmany
耶稣yē sūJesus
also
一起yī qǐin the same place
以后yǐ hòuafter
yǒuto have
(same as 歟|欤, final particle expression doubt or surpris
预备yù bèito prepare
zàiagain
在世zài shìto be alive
怎样zěn yànghow
zhànstation
zhāocatch
zhōngwithin
zuìguilt
zuòto do

(C) Copyright 2004-2014