-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Approach to law and to save - 办法与救法

许多
xǔ duō

rén

zài
寻找
xún zhǎo
寻找
xún zhǎo


tiáotiáo

ràng

rén

huó

有意义
yǒu yì yì

de5


zài
寻找
xún zhǎo
许多
xǔ duō

rén

zài
寻找
xún zhǎo
寻找
xún zhǎo
真理
zhēn lǐ


指引
zhǐ yǐn
他们
tā men5

rén
方向
fāng xiàng

de5
真理
zhēn lǐ

zài
寻找
xún zhǎo
许多
xǔ duō

rén

zài
寻找
xún zhǎo
寻找
xún zhǎo
生命
shēng mìng

de5
答案
dá àn

zài
寻找
xún zhǎo

rén

yòng
许多
xǔ duō
办法
bàn fǎ

zài
寻找
xún zhǎo


shì
没有
méi yǒu

办法
bàn fǎgěi
我们
wǒ men5


hǎo

de5
答案
dá àn

qǐng
不要
bù yào
失望
shī wàng
!
耶稣
yē sū
这样
zhè yàng

shuō


jiù

shì

真理
zhēn lǐ
生命
shēng mìng

ruò


jiè

zhāo

没有
méi yǒu

rén

néng

dào

那里
nà li5

”(

yāo
14:6)

yǒu
什么
shén me5


zhè

jiù


hǎo

ne5
?
我们
wǒ men5


yāo

zài

kào

zhāo
自己
zì jǐ

de5
办法
bàn fǎ
寻找
xún zhǎo
答案
dá àn
耶稣
yē sū
基督
jī dū

jiù

shì
答案
dá àn
!
我们
wǒ men5

kàojiù
指引
zhǐ yǐn
我们
wǒ men5

wǎng
天国
tiān guó

de5


jiāng
真理
zhēn lǐ
启示
qǐ shì

gěi
我们
wǒ men5


yāo

jiāng
生命
shēng mìng

gěi
我们
wǒ men5

办法bàn fǎmeans
(particle used for comparison and "-er than")
答案dá ànanswer
to obtain
de5of
law
方向fāng xiàngdirection
father
gěito
huóto live
基督jī dūChrist
jiāng(will, shall, "future tense")
jièto lend
jiùto save
kàodepend upon
can
road
那里nà li5there
néngcan
启示qǐ shìenlightenment
qǐngto ask
ràngto yield
ruòto seem
什么shén me5what
生命shēng mìnglife
失望shī wàngdisappointed
天国tiān guóKingdom of Heaven
tiáostrip
wǎngto go (in a direction)
surname Xu
许多xǔ duōmany
寻找xún zhǎoto seek
yāoweigh
耶稣yē sūJesus
also
abbr. for Israel 以色列[Yi3 se4 lie4]
yǒuto have
有意义yǒu yì yìto have meaning
zàiagain
zhāocatch
这样zhè yàngthis (kind of, sort of)
真理zhēn lǐtruth
指引zhǐ yǐnguide

(C) Copyright 2004-2014