-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Anxiety and safe - 不安与平安


zài
这个
zhè ge5
世界上
shì jiè shàng
每个人
měi ge5 rén

dōu

zài
追求
zhuī qiú
幸福
xìng fú
幸福
xìng fú

shì
什么
shén me5

ne5
?

yǒu
许多
xǔ duō
事情
shì qíng

huì
带给
dài gěi
我们
wǒ men5
很大
hěn dà

de5
快乐
kuài lè


fāng

shuō
朋友
péng you5
学问
xué wèn
地位
dì wèi
金钱
jīn qián

dàn

shì
朋友
péng you5
不能
bù néng
永远
yǒng yuǎn

zài
我们
wǒ men5
身边
shēn biān

yǒu

shí
他们
tā men5

huì
离开
lí kāi
学问
xué wèn

dāng
我们
wǒ men5
忧伤
yōu shāng

de5

shí
候,
学问
xué wèn
不能
bù néng
安慰
ān wèi
我们
wǒ men5
地位
dì wèi

shì

rén

gěi


de5

rén

可以
kě yǐ
拿走
ná zǒu
金钱
jīn qián

mǎi
不到
bù dào
生命
shēng mìng

mǎi
不到
bù dào

ài
朋友
péng you5
学问
xué wèn
地位
dì wèi
金钱
jīn qián

dōu
不能
bù néng

ràng
我们
wǒ men5
真正
zhēn zhèng
幸福
xìng fúshuō
:“

留下
liú xià
平安
píng ān

gěi
你们
nǐ men5


jiāng


de5
平安
píng ān


gěi
你们
nǐ men5


suǒ


de5


xiàng

rén

suǒ


de5
。”

xìn

kàojiāng
得着
dé zháo
真正
zhēn zhèng

de5
平安
píng ān

快乐
kuài lè
朋友
péng you5suǒ


de5
平安
píng ān

shì
极大
jí dà

de5
幸福
xìng fú

愿意
yuàn yì
得着
dé zháo


?

安慰ān wèito comfort
(particle used for comparison and "-er than")
不到bù dàonot to arrive
不能bù néngcannot
confer
带给dài gěito carry to
dànbut
dāngto be
得着dé zháoto obtain
de5of
地位dì wèiposition
dōuall
fāngsquare
gěito
很大hěn dàtremendous
huìcan
极大jí dàmaximum
jiāng(will, shall, "future tense")
金钱jīn qiánmoney
kàodepend upon
快乐kuài lèhappy
离开lí kāito depart
留下liú xiàto leave behind
see 嗎啡|吗啡, morphine
mǎibuy
每个人měi ge5 réneverybody
拿走ná zǒuto take away
朋友péng you5friend
平安píng ānsafe and sound
ràngto yield
身边shēn biānat one's side
什么shén me5what
生命shēng mìnglife
shío'clock
世界上shì jiè shàng(of the) world
事情shì qíngaffair
revive
suǒactually
it (used for things)
xiàngelephant
xìnletter
幸福xìng fúblessed
许多xǔ duōmany
学问xué wènlearning
(phonetic ye)
also
永远yǒng yuǎnforever
忧伤yōu shāngdistressed
yǒuto have
愿意yuàn yìto wish
这个zhè ge5this
真正zhēn zhènggenuine
追求zhuī qiúto pursue (a goal etc) stubbornly

(C) Copyright 2004-2014