-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Old Man and the new - 旧人与新人

世界上
shì jiè shàng

yǒu

liǎng

zhǒng

rén


zhǒng
我们
wǒ men5
可以
kě yǐ
称为
chēng wéi

jiù

rén


zhǒng
我们
wǒ men5
可以
kě yǐ
称为
chēng wéi

xīn

rén

jiù

rén
就是
jiù shì

hái

yǒu
接受
jiē shòu
耶稣
yē sū

de5

rén

xīn

rén
就是
jiù shì
接受
jiē shòu

le5
耶稣
yē sū
并且
bìng qiě
继续
jì xù
信靠
xìn kào


de5

rén

shèng

jīng
告诉
gào su5
我们
wǒ men5

ruò

yǒu

rén

zài
基督
jī dū


就是
jiù shì

xīn

de5

rén

jiù

shì


guò

dōu
变成
biàn chéng

xīn

de5

le5
。”

dāng

相信
xiāng xìn

bìng
接受
jiē shòu
耶稣
yē sū

shí


jiù
成为
chéng wéi


xīn

rén

能够
néng gòu

guò

guò

de5
失败
shī bài
忧虑
yōu lu:4
软弱
ruǎn ruò


jiù

yǒu

le5

xīn

de5
生命
shēng mìng

xīn

de5
希望
xī wàng

zài
耶稣
yē sū
基督
jī dūdōu

shì

xīn

de5
耶稣
yē sū
能够
néng gòu

zuò


de5
救主
jiù zhǔ

zuò


de5
好朋友
hǎo péng you5

能够
néng gòu
帮助
bāng zhù

使
shǐ


guò


xīn

de5
生活
shēng huó

羡慕
xiàn mù
成为
chéng wéi


xīn

rén

?

帮助bāng zhùassistance
变成biàn chéngto change into
bìngand
并且bìng qiěand
称为chēng wéicalled
成为chéng wéito become
dāngto be
de5of
dōuall
告诉gào su5to tell
guòaction
好朋友hǎo péng you5good friend
基督jī dūChrist
继续jì xùto continue
接受jiē shòuto accept
jīngclassics
jiùold
救主jiù zhǔSavior
inside
liǎngboth
see 嗎啡|吗啡, morphine
能够néng gòube capable of
软弱ruǎn ruòweak
ruòto seem
生活shēng huólife
生命shēng mìnglife
shèngholy
失败shī bàito be defeated
shío'clock
使shǐto make
shìmatter
世界上shì jiè shàng(of the) world
希望xī wàngto wish for
羡慕xiàn mùenvious
相信xiāng xìnbe convinced (that something is true)
xīnnew
信靠xìn kàotrust
耶稣yē sūJesus
already
忧虑yōu lu:4to worry
yǒuto have
zhǒngabbr. for 物種|物种, genus
zuòto do

(C) Copyright 2004-2014