-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Accepted - 接受

圣经
shèng jīng

shàng

shuō
:“

fán
接待
jiē dài


de5
就是
jiù shì

xìn


míng

de5

rén


jiù
赐给
cì gěi


men5
权柄
quán bǐng

zuò

shén

de5
儿女
ér nu:3
”(

yāo
1:12)
只要
zhǐ yào
接受
jiē shòu
只要
zhǐ yào

xìn
靠,


men5

jiù
可以
kě yǐ
成为
chéng wéi

shén

de5
儿女
ér nu:3

jiù
可以
kě yǐ
享受
xiǎng shòu


de5

ài

祝福
zhù fú

羡慕
xiàn mù
成为
chéng wéi

shén

de5
儿女
ér nu:3

?
圣经
shèng jīng

shàng

shuō
:“

(
耶稣
yē sū
)

zhàn

zài
门外
mén wài

kòu

mén

ruò

yǒu
听见
tīng jiàn

声音
shēng yīn

jiù

mén

de5


yāo

jìn

dào

那里
nà li5

。”

dāng

悔改
huǐ gǎi
以后
yǐ hòu

可以
kě yǐ

xiàng

shén
祷告
dǎo gào

gào


shén

愿意
yuàn yì
接受
jiē shòu
耶稣
yē sū

zuò

生命
shēng mìng

de5

zhǔ

qǐng


jìn


de5

xīn

成为chéng wéito become
赐给cì gěito bestow
dāngto be
祷告dǎo gàoto pray
de5of
儿女ér nu:3children
fánordinary
gàoto tell
悔改huǐ gǎirepent
接待jiē dàito receive (a visitor)
接受jiē shòuto accept
jìnto advance
kòu10 percent
see 嗎啡|吗啡, morphine
méngate
门外mén wàioutside the door
míngname
那里nà li5there
qǐngto ask
权柄quán bǐngauthority
ruòto seem
shénGod
生命shēng mìnglife
声音shēng yīnvoice
圣经shèng jīngHoly Bible
complain
听见tīng jiànhear
羡慕xiàn mùenvious
享受xiǎng shòuto enjoy (rights, benefits etc)
xiàngdirection
xīnheart
xìnletter
yāoweigh
耶稣yē sūJesus
以后yǐ hòuafter
yǒuto have
(same as 歟|欤, final particle expression doubt or surpris
愿意yuàn yìto wish
zhànstation
只要zhǐ yàoif only
zhǔto own
祝福zhù fúblessings
zuòto do
zuòto do

(C) Copyright 2004-2014