-
Dialogs Report Vocab Book Writing

Dialog List
This is a Javascript Tooltip

Assurance - 确据


dāng
我们
wǒ men5
相信
xiāng xìn
耶稣
yē sū

shí
我们
wǒ men5

jiù
得着
dé zháo

zhè
救恩
jiù ēn

shí

me5

shì
真正
zhēn zhèng

de5
相信
xiāng xìn

ne5
?
真正
zhēn zhèng

de5
相信
xiāng xìn

shì
继续
jì xù
不断
bù duàn

信靠
xìn kào

shén

de5
恩典
ēn diǎn
我们
wǒ men5
如何
rú hé
知道
zhī dao5
我们
wǒ men5
已经
yǐ jīng
得着
dé zháo

zhè
救恩
jiù ēn
?

dāng
我们
wǒ men5
信靠
xìn kào

shén

de5

shí
候,

shén

jiùde5

líng
赐给
cì gěi
我们
wǒ men5

ràng
我们
wǒ men5
知道
zhī dao5
我们
wǒ men5

yǒu


de5
生命
shēng mìng

shèng

líng

zài
我们
wǒ men5
心中
xīn zhōng

xiàng
我们
wǒ men5
证明
zhèng míng
我们
wǒ men5

shì

shén

de5
儿女
ér nu:3
我们
wǒ men5

yǒu
永远
yǒng yuǎn

de5
生命
shēng mìng

shèng

líng

zài
我们
wǒ men5
心中
xīn zhōng

zuò
我们
wǒ men5
得救
dé jiù

de5


to hold
不断bù duànunceasing
赐给cì gěito bestow
dāngto be
得救dé jiùobtain salvation
得着dé zháoto obtain
de5of
earth
恩典ēn diǎnfavor
儿女ér nu:3children
继续jì xùto continue
救恩jiù ēnsalvation
see 拮据 or 拮據, hard pressed for cash
língalert
me5suffix, used to form interrogative 甚麼|什么, what?, ind
ràngto yield
如何rú héhow
shénGod
生命shēng mìnglife
shèngholy
shítenth (used in fractions)
shío'clock
相信xiāng xìnbe convinced (that something is true)
xiàngdirection
心中xīn zhōngcentral point
信靠xìn kàotrust
耶稣yē sūJesus
已经yǐ jīngalready
永远yǒng yuǎnforever
yǒuto have
真正zhēn zhènggenuine
证明zhèng míngproof
知道zhī dao5know
zuòto do

(C) Copyright 2004-2014